Klauzula informacyjna dla kandydatów 

CloudFerro S.A. 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CloudFerro S.A. z siedzibą w Warszawie. 
 1. Z Administratorem można się skontaktować: 
  • pod adresem: CloudFerro S.A. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa  
  • pod numerem telefonu +48 22 354 65 73, 
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: 
  • pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, CloudFerro S.A. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa  
 1. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane: 
  1. w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy); w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
  1. w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 
  1. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
  1. w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na weryfikacji kandydatów do pracy oraz określeniu warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem; 
  1. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na możliwości obrony swoich praw przez Administratora. 
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia ich pozyskania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. 
 1. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. 
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany prawo do przenoszenia danych osobowych. 
 1. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 4.4 i 4.5 powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. 
 1. W przypadku preferowania przez Panią/Pana zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksu pracy podanie danych jest dobrowolne.  
 1. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez CloudFerro S.A.  dostępnych jest w Polityce Prywatności na stronie internetowej.