Usługi sieciowe

Usługi sieciowe, których można oczekiwać w chmurze Openstack dla wielu regionów

Usługi sieciowe - 0dd7cdb6558ccfd8ab97214bfaa3686f 1

Na platformie CloudFerro sieć jest w pełni zwirtualizowana i w pełni konfigurowalna. Użytkownik może korzystać z publicznych sieci współdzielonych lub tworzyć sieci wirtualne dla swoich maszyn wirtualnych. Może również tworzyć wirtualne routery do kierowania ruchu między sieciami wirtualnymi lub z/do Internetu. Ponadto CloudFerro Platform zapewnia kilka rozszerzeń sieciowych, takich jak VPNaaS, LBaaS i FWaaS.

Dostęp do Internetu

Zewnętrzny Internet może być dostępny z VMS za pomocą: NAT na routerach wirtualnych (jest to dostęp jednokierunkowy bez inicjalizacji połączenia z zewnątrz), Floating-IPs i NAT na routerach wirtualnych (pozwala to na mapowanie jeden-do-jednego wewnętrznych prywatnych numerów IP na publiczne numery Floating-IP) oraz bezpośrednie połączenie maszyn wirtualnych z publicznymi sieciami internetowymi.

Fakturowanie

We wszystkich powyższych przypadkach ruch internetowy jest rozliczany za dane przesłane w GBajtach zgodnie z Cennikiem. Opłata za ruch internetowy jest naliczana za pojedynczy projekt (lub środowisko wirtualne).

Sieć wirtualna

Użytkownik może używać sieci wirtualnych do łączenia maszyn wirtualnych i może tworzyć w nich wiele podsieci IP. Podsieć IP może mieć włączony serwer DHCP w celu automatycznego przypisywania adresów IP i dostarczania maszynom wirtualnym adresów DNS i bram domyślnych. Każda maszyna wirtualna może

być podłączony do jednej lub więcej sieci wirtualnych.

Usługi sieciowe - cloud image 7

Udostępnianie

Użytkownik może zobaczyć aktualną topologię sieci w czytelnej formie na diagramie i może nią zarządzać za pośrednictwem interfejsu API lub pulpitu nawigacyjnego w chmurze.

Fakturowanie

Sieci Wirtualne w ramach jednego Projektu są bezpłatne, a dane przesyłane za ich pośrednictwem są również bezpłatne. Sieci Wirtualne łączące różne Projekty są również bezpłatne, ale dane przesyłane przez takie Sieci są rozliczane zgodnie z Cennikiem.

Grupy dostępu

Opis
Security Group to zestaw reguł filtrowania ruchu IP, które tworzą zaporę sieciową zainstalowaną tuż przed maszyną wirtualną na jej wszystkich interfejsach. Użytkownik może określić reguły, ich kolejność i przypisać grupę zabezpieczeń do maszyny wirtualnej. Pojedyncza reguła określa protokół, adres źródłowy i docelowy, porty oraz akcję (zezwól/odrzuć). Grupy zabezpieczeń są mechanizmem bezpieczeństwa przypisanym bezpośrednio do maszyn wirtualnych.

Udostępnianie
Grupami zabezpieczeń można zarządzać za pośrednictwem interfejsu API lub panelu Cloud Dashboard.

Rozliczanie
Grupy zabezpieczeń są bezpłatne w ramach predefiniowanych limitów.

Zapora sieciowa jako usługa (FWaaS)

Opis
Rozszerzenie FWaaS zapewnia użytkownikom możliwość wdrażania wirtualnych zapór ogniowych w celu globalnej ochrony całej sieci prywatnej na brzegu sieci. Rozszerzenie FWaaS umożliwia stosowanie reguł zapory sieciowej do ruchu wchodzącego i wychodzącego z sieci dzierżawcy z/do Internetu (ruch północ-południe). W obecnej wersji nie ma wsparcia dla filtrowania ruchu między sieciami prywatnymi (ruch wschód-zachód).

Konfiguracja
Firewall jest w pełni konfigurowalny za pomocą API i Cloud Dashboard.

Rozliczenia
FWaaS jest rozliczany w miesięcznych ratach zgodnie z cennikiem.

Aktualizacje oprogramowania obrazu

Wszystkie szablony obrazów systemu operacyjnego będą regularnie aktualizowane/poprawiane (co najmniej raz w tygodniu) za pomocą poprawek bezpieczeństwa/bugfixów i podobnych poprawek systemu i preinstalowanego oprogramowania. Kopie wszystkich wersji pośrednich będą przechowywane. Wszystkie maszyny wirtualne zostaną skonfigurowane z włączoną funkcją automatycznych aktualizacji. Platforma będzie zawierała wewnętrzny serwer proxy, przeznaczony do aktualizacji dla maszyn celowo odłączonych od Internetu, ale ten sam serwer proxy będzie służył również innym maszynom jako wzmacniacz wydajności aktualizacji. Zasadniczo nie będziemy wykonywać żadnych operacji wewnątrz maszyn wirtualnych najemcy po ich udostępnieniu.

W związku z tym użytkownicy będą odpowiedzialni za utrzymanie i łatanie systemu gościa i aplikacji po udostępnieniu maszyny. Na życzenie zapewniamy pomoc techniczną dla użytkowników, którzy chcą przeprowadzić poważne aktualizacje swoich systemów, migrować swoje maszyny do innego systemu operacyjnego lub poprosić o podobną pomoc

Udostępnianie

Zaktualizowane obrazy oprogramowania operacyjnego będą dostępne w usłudze obrazów platformy (Glance).

Fakturowanie

Aktualizacje zabezpieczeń oprogramowania obrazu są bezpłatne.

Usługi sieciowe - chat 1 1
Chcesz porozmawiać z naszym zespołem sprzedaży? Jesteśmy tutaj, aby pomóc.