| EN

 

Dane EO

Przykłady zastosowań

 

 

Obszary zastosowania chmury obliczeniowej i danych EO

  • Środowisko

  • Leśnictwo

  • Rolnictwo

  • Planowanie przestrzenne

  • Zarządzanie kryzysowe

  • Transport i logistyka morska

Środowisko

Wiedza na temat obecnego pokrycia terenu, użytkowania gruntów i zmian jest kluczowa dla planowania i zarządzania dowolnego rodzaju regionem. Za parki narodowe, tereny podmokłe, jeziora, koryta rzek i wybrzeże morskie odpowiada rząd. Otwarte dane satelitarne, takie jak Sentinel-1 i -2, dają ogromne możliwości zarządzania tymi obszarami przy minimalnym wysiłku. Dane wielospektralne o rozdzielczości 10 m wystarczają do różnych zastosowań ważnych dla środowiska - suszy, monitoringu powodzi, monitorowania stanu biologicznego zbiorników słodkiej wody, monitorowania pokrycia / zmian / stanu lasu, monitorowania i ochrony bioróżnorodności, monitorowania jakości powietrza, monitorowania temperatury gruntu.

Leśnictwo

Większość lasów jest wykorzystywana do produkcji drewna przez przedsiębiorstwa państwowe, które finansują budżet państwa. Zarządzanie lasami wymaga kompleksowej wiedzy na temat ogromnych obszarów, w tym gleb, stosunków wodnych, klimatu, mikroklimatu itp. Dane satelitarne mogą pomóc w oszacowaniu zmian w lasach i ich wpływu na klimat. Aktualne dane z kosmosu są narzędziem lokalizacji pożarów, chorób czy wpływu suszy na stan drzew.

Rolnictwo

Wiele procesów rolniczych jest wspieranych przez obserwacje Ziemi (EO). Począwszy od poziomu lokalnego, dane EO pomagają znaleźć najbardziej odpowiednie miejsce dla określonych upraw, prognozować plony lub prowadzić ewidencję działek rolnych. Poprzez bardziej zaawansowane techniki SAR lub hiperspektralne, stosowane w rolnictwie precyzyjnym. Kończąc na poziomie centralnym, gdzie dane EO umożliwiają identyfikację obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz pomagają w opracowaniu i wdrażaniu programów wspierających rozwój rolnictwa i dopłat bezpośrednich do gospodarstw.

Planowanie przestrzenne

Dane satelitarne odgrywają ważną rolę w planowaniu przestrzennym zarówno w krajobrazach miejskich, jak i wiejskich. Pozwalają na przegląd obszaru zainteresowań i na przeprowadzanie złożonych analiz. Zobrazowania są obecnie jednym z głównych źródeł informacji, wykorzystywanych w sporządzaniu aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniających zmiany w użytkowaniu i pokryciu terenu i w wyznaczaniu nowych terenów inwestycyjnych oraz wykrywaniu terenów podmokłych. Przykładem są dane Sentinel-2, które zapewniają szybki i zrozumiały wgląd w obecną i przeszłą sytuację. Dla inwestorów, chcących rozszerzyć swoją działalność w odległych rejonach, kluczowym czynnikiem wsparcia jest informacja o stanie potencjalnego terenu inwestycyjnego.

Zarządzanie kryzysowe

Klęski żywiołowe, takie jak powodzie, pożary czy burze, mają zwykle rozległy wpływ przestrzenny. Otwarte dane satelitarne stanowią podstawę do wykrywania tych wpływów i oceny ich różnorodności. Ponadto specjalistyczne metody oparte na danych satelitarnych, zarówno środowiskowych, jak i atmosferycznych, są wykorzystywane do wykrywania przyczyn i wczesnych stadiów potencjalnego zagrożenia naturalnego, takiego jak susza lub zakwit glonów na jeziorach. Przetwarzanie obrazów SAR jest wysoce zalecane do monitorowania ruchu naziemnego, na przykład interferometria radarowa może wykryć ryzyko i skutki osuwisk, szczególnie ważne w górnictwie i turystyce górskiej. Dane o bardzo wysokiej rozdzielczości są kluczowe dla oceny katastrof budowlanych, zarządzania ogromnymi wydarzeniami z udziałem tłumów, zapewnienia bezpieczeństwa obiektów rządowych i wojskowych.

Transport i logistyka morska

Dane satelitarne służą do kontrolowania i wykrywania ruchu statków na morzach i ocenach. Są przydatne w zarządzaniu gospodarką morską i zapewniają bezpieczny transport cennych towarów, takich jak skroplone gazy chemiczne czy ropa. W przypadku jakiegokolwiek wypadku obrazy zapewniają szybką pomoc w odwzorowaniu jego skutków. Dane EO w połączeniu z informacjami AIS to potężne narzędzie do monitorowania obiektów i zjawisk na morzu. Za pomocą danych satelitarnych można monitorować brzegi mórz, a nawet zmieniającą się głębokość wody.